Polityka spoleczna przestrzeni miejskiej w Turcji - Helin O Burkay - Bøger - Wydawnictwo Nasza Wiedza - 9786203187236 - May 11, 2021

Polityka spoleczna przestrzeni miejskiej w Turcji

Helin O Burkay

Price
$ 65.99
Expected delivery Apr 28 - May 10

Polityka spoleczna przestrzeni miejskiej w Turcji

Niniejsze opracowanie analizuje polityk? mieszkalnictwa socjalnego w Turcji po 1980 roku, ze szczególnym uwzgl?dnieniem okresu po 2000 roku. Analizuje t? polityk? w odniesieniu do przeksztalce? miejskich i prób gentryfikacji z jednej strony oraz polityk spolecznych ukierunkowanych na przedefiniowanie z drugiej strony biedni w spolecze?stwie miejskim. Celem jest uhistorycznienie zmian zachodz?cych w budownictwie mieszkaniowym o niskich dochodach w kontek?cie kapitalistycznej urbanizacji po 1980 roku, ze szczególnym naciskiem na zwi?zek mi?dzy osadami lokatorów (gecekondus) a regulacjami pa?stwowymi. Maj?c na uwadze specyfik? sprawy tureckiej oraz polityczny i gospodarczy klimat neoliberalizmu, niniejsza ksi??ka ma na celu wykazanie, ?e polityka mieszkaniowa o niskich dochodach po 2000 r. Odzwierciedla zmian? we wzorcach regulowania biedoty miejskiej poprzez ?rodki mieszkaniowe, które ma dramatyczne konsekwencje zwi?zane z ogóln? organizacj? przestrzeni miejskiej.

Media Books     Paperback Book   (Book with soft cover and glued back)
Released May 11, 2021
ISBN13 9786203187236
Publishers Wydawnictwo Nasza Wiedza
Pages 72
Dimensions 152 × 229 × 4 mm   ·   117 g
Language Polish  

Show all

More by Helin O Burkay