Kontinuum Biofortyfikacji - Joseph M Mutuku - Bøger - Wydawnictwo Nasza Wiedza - 9786203219333 - January 18, 2021

Kontinuum Biofortyfikacji

Joseph M Mutuku

Price
$ 46.99
Expected delivery Apr 24 - May 4

Kontinuum Biofortyfikacji

Milenijne cele rozwoju zostaly zast?pione w 2015 roku przez ONZ celami zrównowa?onego rozwoju, co stanowi 17 celów, które maj? zostac osi?gni?te do 2030 roku. W?ród tych celów jest mi?dzy innymi polo?enie kresu glodowi i ubóstwu. Osi?gni?cie bezpiecze?stwa ?ywno?ciowego i ?ywieniowego w dzisiejszych czasach w sposób zrównowa?ony to najwa?niejszy. W miar? jak spoleczno?ci anga?uj? si? w produkcj? ?ywno?ci wzbogaconej biologicznie, klad? kres glodowi, ubóstwu, równo?ci i upodmiotowieniu kobiet. Przewiduje si?, ?e spo?ycie niewystarczaj?cej ilo?ci diet z krytycznymi mikroelementami (?elazo, cynk i witamina A), które odpowiadaj? za znaczn? cz??c chorób zwi?zanych z witaminami i mineralami, wyniesie problematyczny w roku 2050. W ramach rozwi?zywania ukrytego problemu glodu zrobiono wiele w zakresie biofortyfikacji zarówno w krajach rozwini?tych, jak i rozwijaj?cych si?. Niedo?ywienie, niedobór mikroskladników od?ywczych, nadwaga i otylo?c to problemy numer jeden. Z ekonomicznego punktu widzenia, zle od?ywianie pozbawia spoleczno?ci mo?liwo?ci rozwoju.

Media Books     Paperback Book   (Book with soft cover and glued back)
Released January 18, 2021
ISBN13 9786203219333
Publishers Wydawnictwo Nasza Wiedza
Pages 76
Dimensions 152 × 229 × 5 mm   ·   122 g
Language Polish