Cac b?c chan s? ??i th? ?n - Keith Dowman - Books - United Buddhist Publisher - 9781090511027 - March 14, 2019
In case cover and title do not match, the title is correct

Cac b?c chan s? ??i th? ?n

Keith Dowman

Price
$ 18.99

Ordered from remote warehouse

Expected delivery May 20 - Jun 3
Add to your iMusic wish list

Cac b?c chan s? ??i th? ?n

Tám m??i t? v? ??i s? trong tác ph?m này là nh?ng v? t? s? c?a phái ??i th? ?n truy?n th?ng, s?ng trong th?i k? t? th? k? th? 8 ??n th? k? 12. Nh?ng thi?n s? này ?ã hình thành và sáng t?o nh?ng ph??ng cách thi?n ??nh ??c thù ?? t? tu t?p và giác ng?. V? sau, các môn ?? c?a h? c?ng ?ã thành công khi áp d?ng nh?ng ph??ng cách thi?n ??nh này. Các b?c thi?n s? ??i th? ?n khi ng? ???c chân tính thì ???c g?i là ??i thành t?u gi? (Mahasiddha).
Tác ph?m này ???c rút t?a t? kinh v?n Tây T?ng, g?i là Truy?n thuy?t v? tám m??i t? v? thánh t?ng (Grub thob brgyad bcu tsa bzhi'i lo rgyus) ???c ?ánh giá r?t cao vì tính s? li?u và c? th? c?a các ph??ng pháp tu t?p mà nh?ng ??i thi?n s? này ?ã áp d?ng và thành t?u.
Tr??c h?t, v? m?t l?ch s? có m?t s? m?u chuy?n k? v? các thi?n s? ki?t xu?t và có th?t trong l?ch s? Ph?t giáo nh? các ngài Nagarjuna, Sahara, Luipa, Virupa... v?i pháp l?c, th?n thông và trí tu? xu?t chúng c?a các ngài. Nh?ng m?u chuy?n thú v? có tính cách gi?i trí này l?i là m?t ki?u sách giáo khoa c?a các dòng tu M?t tông ?n ??, ???c b?c th?y truy?n l?i cho các môn ?? t? th? k? này sang th? k? khác.
Th? hai, thông qua nh?ng truy?n thuy?t v? các ??o s? này, chúng ta có th? lãnh h?i các m?u chuy?n ?ó nh? nh?ng phúng d? (allegory) mà trong ?ó các giai tho?i (anectote) có nh?ng nét t??ng ??ng và tính ?n d? dùng làm ph??ng ti?n khai tâm cho môn ?? thu?c các dòng tu m?t. M?t s? truy?n thuy?t ???c thu g?n l?i ch? bao g?m các chi ti?t v? ti?u s? và các pháp thi?n ??nh.

Media Books     Paperback Book   (Book with soft cover and glued back)
Released March 14, 2019
ISBN13 9781090511027
Publishers United Buddhist Publisher
Pages 286
Dimensions 152 × 229 × 16 mm   ·   421 g
Language Vietnamese  

Show all

More by Keith Dowman

Others have also bought