Przeksztalcanie ?wiadomo?ci - Damon R Jones - Bøger - Wydawnictwo Nasza Wiedza - 9786203185300 - January 20, 2021

Przeksztalcanie ?wiadomo?ci

Damon R Jones

Price
$ 66.49
Expected delivery Apr 18 - May 2

Przeksztalcanie ?wiadomo?ci

Ta ksi??ka przyjrzy si? historii kontynentalnej obecno?ci Afryki w Biblii. Rozpocznie si? od udzielenia odpowiedzi na pytanie: "Gdzie znajduje si? rajski ogród?". Dodatkowo zostan? przedstawione informacje dotycz?ce przodków ?wiata, trzech synów Noego: Sema, Szynka i Jafeta. Nast?pnie zostanie omówiona i obalona Kl?twa Hamicka i Hipoteza Hamicka. Zostan? omówione niektóre z efektów tych dwóch mitów. Nast?pnie ksi??ka podniesie czarn? (afryka?sk?) obecno?c w Biblii, przedstawiaj?c kluczowe osoby, których rodowód jest czarny (afryka?ski). Rozmowa pomi?dzy eurocentryzmem a afryka?sko?ci? odb?dzie si? jako kluczowa propozycja dla Afroamerykanów, aby odchodzic od pierwszej perspektywy do drugiej. Zrewidowany zostanie afroameryka?ski historyczny ruch spoleczny Marcusa Garveya, aby pokazac afrycentryczn? perspektyw? w pracy. Wreszcie, autor zaproponuje dwunastostopniow? zmian? ?wiadomo?ci, aby pokazac Afroamerykanom, jak mog? wchodzic w interakcje mi?dzy sob? i spolecze?stwem, wykorzystuj?c w swoim ?yciu perspektyw? afryka?sk?.

Media Books     Paperback Book   (Book with soft cover and glued back)
Released January 20, 2021
ISBN13 9786203185300
Publishers Wydawnictwo Nasza Wiedza
Pages 72
Dimensions 152 × 229 × 4 mm   ·   117 g
Language Polish  

Show all

More by Damon R Jones