Komunikacja polityczna w rz?dzie - Anna Kodanina - Books - Wydawnictwo Nasza Wiedza - 9786203192124 - February 19, 2021
In case cover and title do not match, the title is correct

Komunikacja polityczna w rz?dzie

Anna Kodanina

Price
$ 85.99

Ordered from remote warehouse

Expected delivery Jul 12 - 26
Add to your iMusic wish list

Komunikacja polityczna w rz?dzie

Ksi??ka jest po?wi?cona analizie technologii politycznych i komunikacyjnych wykorzystywanych w dzialalno?ci Biura Pelnomocnika Prezydenta Federacji Rosyjskiej w nadwol?a?skim okr?gu federalnym w latach 2000-2008. Znaczenie tego tematu wynika z konieczno?ci zbadania rosyjskich do?wiadcze? w ksztaltowaniu nowego systemu relacji mi?dzy wladzami publicznymi a spolecze?stwem, d??enia do konstruktywnego dialogu ze spolecze?stwem, odpowiadaj?cego na wyzwania spoleczno-polityczne naszych czasów. Ksi??ka uwzgl?dnia najwa?niejsze polityczne i komunikacyjne technologie interakcji mi?dzy rz?dem a spolecze?stwem: zarz?dzanie informacj?, tworzenie i administrowanie stron? internetow?, w tym interaktywne formy komunikacji z odbiorcami, udzial we wspólnych projektach medialnych z mediami i inne. Autor zebral ciekawy material empiryczny opisuj?cy specyfik? ksztaltowania si? dialogu mi?dzy wladzami publicznymi a regionaln? spoleczno?ci?. Wnioski i praktyczne rekomendacje zawarte w ksi??ce b?d? interesuj?ce dla politologów, specjalistów z zakresu administracji pa?stwowej i komunalnej, public relations i dziennikarzy.

Media Books     Paperback Book   (Book with soft cover and glued back)
Released February 19, 2021
ISBN13 9786203192124
Publishers Wydawnictwo Nasza Wiedza
Pages 260
Dimensions 152 × 229 × 15 mm   ·   385 g
Language Polish  

Show all

More by Anna Kodanina